Petició per establir d’urgència un programa de dispensació d’heroïna davant la crisi del Covid-19

Petición para establecer urgentemente un programa de dispensación de heroína ante la crisis del Covid19

Descarrega’l en PDF    /    descárgalo en PDF

Petició a l’Agència Espanyola del Medicament i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per establir d’urgència un programa de dispensació d’heroïna davant la crisi del Covid19

La població que usa drogues en situació d’exclusió de Catalunya està patint severament la situació de confinament pel Covid 19 pels següents motius:

  • Increment del preu de i reducció de la qualitat de les substàncies;
  • Impossibilitat d’aconseguir recursos econòmics per pagar-se les dosis;
  • Augment del risc de patir sobredosi.

A aquests motius s’ha d’afegir que històricament és una població socialment i sanitàriament vulnerable.

No hi ha precedent al moment actual, per això es necessiten decisions àgils i ràpides que minimitzin el patiment.

Els programes de prescripció d’heroïna han demostrat ser una resposta compasiva i eficaç a aquells països en els que s’han implementat: Espanya, Suïssa, Anglaterra i Canadà, entre d’altres. 

Per això, col·lectius de persones que usen drogues, entitats i professionals de l’atenció a les drogodependències, especialment dels programes de reducció de danys i riscos, demanem: L’establiment per via d’urgència de programes de dispensació d’heroïna en els seus diferents formats (orals, inhalats i injectables), així com investigar les possibilitats de subministrament segur d’altres substàncies que pal·lin el patiment d’aquesta comunitat.

Petición a la Agencia Española del Medicamento y al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para establecer urgentemente un programa de dispensación de heroína ante la crisis del Covid-19

La población que usa drogas en situación de exclusión de Cataluña está sufriendo severamente la situación de confinamiento por el Covid -19 y se prevé que repercutirá severamente en la puesto pandemia por los siguientes motivos:

  • Incremento del precio de y reducción de la calidad de las sustancias;
  • Imposibilidad de conseguir recursos económicos para pagarse las dosis;
  • Aumento del riesgo de sufrir sobredosis.

A estos motivos se tiene que añadir que históricamente es una población socialmente y sanitariamente vulnerable.

No hay precedente en el momento actual, por eso se necesitan decisiones ágiles y rápidas que minimicen el sufrimiento.

Los programas de prescripción de heroína han demostrado ser una respuesta compasiva y eficaz en aquellos países en los que se han implementado: España, Suiza, Inglaterra y Canadá, entre otros.

Por eso, colectivos de personas que usan drogas, entidades y profesionales de la atención a las drogodependencias, especialmente de los programas de reducción de daños y riesgos, pedimos: El establecimiento por vía de urgencia de programas de dispensación de heroína en sus diferentes formatos (orales, inhalados e inyectables), así como investigar las posibilidades de suministro seguro otras sustancias que disminuyan el sufrimiento de esta comunidad.