Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/clients/0f8c016bdccadad2beb9d790658ead21/sites/catnpud.org/wp-includes/functions.php on line 6078
31.08.2020 No Més Morts Per Sobredosi | CATNPUD – La xarxa de persones que usem drogues
barcelona
31 08 2020

La Sobredosi ens afecta A TOTES

#NoMesMortsPerSobredosi
#ENDOVERDOSE2020
#OverdoseAware2020

#NOMÉSMORTSPERSOBREDOSI

English/Catalan version

Versión Castellano/Catalan

 1. Desvincular els plans d’atenció a les drogodependències de les mesures dirigides a disminuir l’oferta de substàncies psicoactives.
 2. Adequar les normatives i condicions dels serveis a les necessitats, interessos, expectatives i desitjos de les persones que usen drogues.
 3. Garantir el dret a l’habitatge per a persones que usen drogues.
 4. Oferir horari continu de 24 hores dels serveis de reducció de danys.
 5. Promoure l’anàlisi de substàncies entre tots els equips de reducció de danys i entre les persones que usen drogues.
 6. Reforçar el coneixement en relació a la sobredosis relatives a drogues diferents als opiacis, articulant serveis i protocols per a la seva atenció.
 7. Impulsar iniciatives específiques per persones joves, adultes majors, dones, LGBTQIA+, treballadores sexuals, amb trastorns de salut mental, diversitat funcional, migrades, sense llar, així com altres col·lectius en situacions de vulnerabilitat.
 8. Establir el principi de no discriminació i d’accés a tractament i reducció de danys equivalents en l’entorn penitenciari i altres espais de detenció i internament involuntari.
 9. Promoure mesures alternatives a l’empresonament per les persones que usen drogues.
 10. Millorar la recollida i l’anàlisi de les dades de morts per sobredosi a Catalunya precisant les mètriques per evitar l’aglomeració de dades.
 11. Incorporar a persones que usen drogues en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques, recursos i serveis, i donar suport a col·lectius de persones que usen drogues i entorns propers.
 12. Ampliar i flexibilitzar opcions innovadores de tractament experimentals basats en l’evidència.
 13. Implementar teràpies de substitució amb heroïna en tots els seus formats.
 14. Eliminar l’obligatorietat de proves toxicològiques.
 15. Facilitar naloxona en tots els seus formats a persones consumidores d’opiacis, familiars i els seus entorns propers, promovent la seva utilització entre iguals.
 16. Ser capdavanter de les pràctiques avantguardistes per evitar les morts per sobredosi.
 17. Augmentar i diversificar fonts de finançament i partides pressupostàries dirigides a l’atenció de persones que usen drogues.
 18. Aplicar la transversalitat de gènere a les polítiques de drogues i la xarxa d’atenció a les drogodependències.
 19. Posar en marxa campanyes de prevenció i maneig de sobredosi, dirigides a la població en general que contribueixen a eradicar l’estigma, discriminació i exclusió de les persones que usen drogues.
 20. Per a finalitzar, i en memòria de les víctimes de la guerra contra les drogues, instal·lar plaques commemoratives en els llocs més rellevants de les principals ciutats de Catalunya, començant amb la plaça reial de Barcelona.
 1. Desvincular los planes de atención a las drogodependencias de las medidas dirigidas a disminuir la oferta de sustancias psicoactivas.
 2. Adecuar las normativas y condiciones de los servicios a las necesidades, intereses, expectativas y deseos de las personas que usan drogas.
 3. Garantizar el derecho a la vivienda para las personas que usan drogas. 
 4. Ofrecer horario continuado de 24 horas de los servicios de reducción de daños.
 5. Promover el análisis de sustancias entre todos los equipos de reducción de daños y entre las personas que usan drogas. 
 6. Reforzar el conocimiento en relación a la sobredosis  relativas a drogas diferentes a los opiáceos, articulando servicios y protocolos para su atención. 
 7. Impulsar iniciativas específicas para personas jóvenes, adultos mayores, mujeres, LGBTQIA+, trabajadoras sexuales, con trastorno de salud mental, diversidad funcional, migradas, sin hogar, así como otros colectivos en situación de vulnerabilidad.  
 8. Establecer el principio de non-discriminación y de acceso a tratamiento y reducción de daños equivalentes en el entorno penitenciario i otros espacios de detención e internamiento involuntario.
 9. Promover medidas alternativas al encarcelamiento para personas que usan drogas. 
 10. Mejorar la recopilación y el análisis de datos de muertes por sobredosis en Catalunya, precisando las métricas para evitar la aglomeración de datos. 
 11. Incorporar a persona que usan drogas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, recursos y servicios, y dar apoyo a colectivos de personas que usan drogas y entornos cercanos. 
 12. Ampliar y flexibilizar opciones innovadoras de tratamiento experimentales basados en la evidencia.
 13. Implementar terapias de sustitución con heroína en todos sus formatos. 
 14. Eliminar la obligatoriedad de las pruebas toxicológicas.
 15. Facilitar naloxona en todos sus formatos a personas consumidoras de opiáceos, familiares y entornos cercanos, promoviendo su utilización entre pares.
 16. Liderar experimentos de prácticas vanguardistas para evitar las muertes por sobredosis.
 17. Aumentar y diversificar fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias dirigidas a la atención de personas que usan drogas. 
 18. Aplicar la transversalidad de género en las políticas de drogas y la red de atención a las drogodependencias.
 19. Poner en marcha campañas de prevención y manejo de sobredosis, dirigidas a la población en general que contribuyan a erradicar el estigma, la discriminación y exclusión de las personas que usan drogas.
 20. Para finalizar, y en memoria de las víctimas de la guerra contra las drogas, instalar placas conmemorativas en los lugares más relevantes de las principales ciudades de Cataluña, empezando con la plaza real de Barcelona.
 1. Séparer les programmes d’accompagnement des personnes usagères de drogues des mesures de réduction de l’offre de substances psychoactives.
 2. Mettre en adéquation les normes et conditions des services sanitaires et sociaux, avec les besoins, intérêts, espoirs et désirs des personnes faisant usage de drogues.
 3. Garantir le droit au logement pour les personnes faisant usage de drogues.
 4. Proposer un horaire continu 24/7 pour les services de réduction des dommages et des risques (RDR).
 5. Promouvoir l’analyse de substances au sein de tous les services de RDR, ainsi que parmi les personnes usagères de drogues. 
 6. Renforcer les connaissances sur les overdoses autres que liées aux opiacés/opioïdes, y compris à travers l’adaptation des protocoles de réponse. 
 7. Impulser ou soutenir les initiatives spécifiques pour les publics jeunes, personnes âgées, femmes, LGBTQIA+, travailleur.se.s du sexe, personnes ayant des troubles psychiques ou fonctionnels, migrant.e.s, personnes sans domicile fixe, et tout autre collectif en situation de vulnérabilité.  
 8. Établir un principe de non-discrimination dans l’accès au soin, à un traitement et à des programmes de RDR en milieu pénitentiaire et tout espace de détention ou internement involontaire.
 9. Promouvoir des mesures alternatives à l’emprisonnement pour les personnes faisant usage de drogues. 
 10. Améliorer la compilation et l’analyse des données relatives aux morts dûes aux overdoses en Catalogne, précisant les indicateurs pour éviter les agglomérats de données. 
 11. Inclure les personnes faisant usage de drogues dans le design, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, moyens et services déployés. 
 12. Augmenter et flexibiliser les options de traitement innovantes ou expérimentales, basées sur des données probantes.
 13. Mettre en place des programmes de substitution à base d’héroïne, sous tous ses formats. 
 14. Éliminer le caractère obligatoire des analyses toxicologiques.
 15. Rendre accessible toutes les formes de naloxone aux personnes faisant usage d’opiacées, leurs familles et proches, promouvant l’utilisation entre pairs.
 16. Se mettre en tête du peloton des expérimentations de pratiques avant-gardistes visant à éviter les décès par overdose.
 17. Augmenter y diversifier les sources de financement et lignes budgétaires destinées à la prise en charge des personnes faisant usage de drogues. 
 18. Application une approche transversale quant au genre dans la mise en pratique des politiques relatives aux drogues et dans le déploiement du réseau de prise en charge sanitaire et sociale.
 19. Mettre en place des campagnes de prévention et gestion des overdoses en population générale, qui contribuent à éradiquer les attitudes de stigmatisation et d’exclusion des personnes faisant usage de drogues.
 20. Enfin, en mémoire des victimes de la guerre aux drogues, installer des plaques commémoratives dans les lieux adéquats des principales villes de Catalogne, en commençant par la Plaça Reial de Barcelone.
 1. Stop linking drug dependence and healthcare programs for people who use drugs to policies aimed at reducing the offer of psychoactive substances.
 2. Accommodate service’s conditions and regulations to the needs, interests, expectations and wishes of people who use drugs.
 3. Guarantee the rights for safe and secure housing to all people who use drugs.
 4. Offer a 24-hour access to harm reduction services.
 5. Promote drug checking services amongst harm reduction teams as well as amongst people who use drugs.
 6. Reinforce awareness on overdoses linked to other drugs than opioids, and utilize protocols and services to achieve that.
 7. Implement specific initiatives for young and elderly people, women, LGBTQIA+, sexual workers, those affected with mental health or disabilities, travelers communities, homeless and vulnerable populations.
 8. Work against discrimination, promote access to treatment and harm reduction services in prisons and detention centers.
 9. Promote alternative measures to imprisonment for people who use drugs.
 10. Improving data collection and data analysis on mortality rates caused by overdoses in Catalonia with clear parameters in order to provide convenient access to data.
 11. Involve people who use drugs in the design, implementation and evaluation of policies, services and resources and to provide support for the communities of drug users and those close to them.
 12. Expand and adapt options to access the latest evidence based treatments including experimental therapies.
 13. Implement heroin assisted treatments in all its formats.
 14. Eliminate the need for mandatory toxicological tests.
 15. Provide all forms of Naloxone to people who use opioids, their families and their relatives.
 16. Take the lead on advanced practices to avoid overdose related deaths.
 17. Increase and diversify the sources of funding for the care of people who use substances.
 18. Implement gender mainstreaming within drug policies and in the healthcare providers network.
 19. Launch campaigns for prevention and control of overdosis addressed to general public to eradicate stigma, discrimination and exclusion of people who use drugs.
 20. Finally, install memorials and plaques to commemorate the victims of the war against drugs in relevant public spaces of the main cities of Catalonia, starting with Plaça Reial square in Barcelona.
 1. Desvincular los planes de atención a las drogodependencias de las medidas dirigidas a disminuir la oferta de sustancias psicoactivas.
 2. Adecuar las normativas y condiciones de los servicios a las necesidades, intereses, expectativas y deseos de las personas que usan drogas.
 3. Garantizar el derecho a la vivienda para las personas que usan drogas. 
 4. Ofrecer horario continuado de 24 horas de los servicios de reducción de daños.
 5. Promover el análisis de sustancias entre todos los equipos de reducción de daños y entre las personas que usan drogas. 
 6. Reforzar el conocimiento en relación a la sobredosis  relativas a drogas diferentes a los opiáceos, articulando servicios y protocolos para su atención. 
 7. Impulsar iniciativas específicas para personas jóvenes, adultos mayores, mujeres, LGBTQIA+, trabajadoras sexuales, con trastorno de salud mental, diversidad funcional, migradas, sin hogar, así como otros colectivos en situación de vulnerabilidad.  
 8. Establecer el principio de non-discriminación y de acceso a tratamiento y reducción de daños equivalentes en el entorno penitenciario i otros espacios de detención e internamiento involuntario.
 9. Promover medidas alternativas al encarcelamiento para personas que usan drogas. 
 10. Mejorar la recopilación y el análisis de datos de muertes por sobredosis en Catalunya, precisando las métricas para evitar la aglomeración de datos. 
 11. Incorporar a persona que usan drogas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, recursos y servicios, y dar apoyo a colectivos de personas que usan drogas y entornos cercanos. 
 12. Ampliar y flexibilizar opciones innovadoras de tratamiento experimentales basados en la evidencia.
 13. Implementar terapias de sustitución con heroína en todos sus formatos. 
 14. Eliminar la obligatoriedad de las pruebas toxicológicas.
 15. Facilitar naloxona en todos sus formatos a personas consumidoras de opiáceos, familiares y entornos cercanos, promoviendo su utilización entre pares.
 16. Liderar experimentos de prácticas vanguardistas para evitar las muertes por sobredosis.
 17. Aumentar y diversificar fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias dirigidas a la atención de personas que usan drogas. 
 18. Aplicar la transversalidad de género en las políticas de drogas y la red de atención a las drogodependencias.
 19. Poner en marcha campañas de prevención y manejo de sobredosis, dirigidas a la población en general que contribuyan a erradicar el estigma, la discriminación y exclusión de las personas que usan drogas.
 20. Para finalizar, y en memoria de las víctimas de la guerra contra las drogas, instalar placas conmemorativas en los lugares más relevantes de las principales ciudades de Cataluña, empezando con la plaza real de Barcelona.

31 d’agost 2020 | 17 h – 22 h | Àgora Juan Andrés Benitez

Programa:

Homenatge a les víctimes de la guerra contra les drogues

Picoteo

– Estrena peça audiovisual sobre l’impacte en les famílies

Xerrada amb les protagonistes

Dia de Prevenció de la sobredosi 2016

Dia de record a les victimes de sobredosis 2017

Dia de sensibilització vers la sobredosi 2018

Dia de Prevenció de la sobredosi 2016