#NoMésMortsPerSobredosi

DIA INTERNACIONAL DE SENSIBILITZACIÓ VERS LA SOBREDOSI
“És hora de recordar… és hora d’actuar”

31 d’agost de 2017, plaça Sant Jaume de Barcelona.

Des de la Xarxa Catalana de Persones que Usen Drogues (CATNPUD), en ocasió del Dia Mundial de Sensibilització vers la Sobredosi, volem denunciar que les persones amb experiències de consum de substàncies psicoactives no només hem de lluitar contra l’estigma social, la desigualtat i l’exclusió, sinó que també som les principals víctimes d´una Guerra contra les Drogues que ens exposa a riscos evitables, incloent morts per sobredosi.

La priorització de mesures punitives reflecteixen un menyspreu de la centralitat i interconnexió dels drets humans, així com manca de corresponsabilitat i transparència en les polítiques de drogues. D’aquí la urgència d’un canvi de paradigma que prioritzi el benestar en mesures sociosanitàries integrals, i emparin les nostres demandes (veure’ls per sota d’aquest text).

Per això us volem convidar a participar de l’acte, portant una planta per recordar a les persones mortes en la Guerra contra les Drogues.

També podeu donar suport compartint els vostres testimonis a través de les xarxes socials, utilitzant els hashtag:

#NoMésMortsPerSobredosi i #OverdoseAware2017
La cita serà el proper 31 d’Agost de les 17h a les 22h
a la Plaça Sant Jaume de Barcelona

ESDEVENIMENT AL FACEBOOK

LES NOSTRES DEMANDES:

INCIDÈNCIA
 1. Desvincular els plans d’atenció a les drogodependències de les mesures dirigides a disminuir l’oferta de substàncies psicoactives.
 2. Incorporar a persones que usen drogues en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques, recursos i serveis, i donar suport a col·lectius de persones usuàries o afectades.
ATENCIÓ
 1. Adequar les normatives i condicions dels serveis a les necessitats, interessos i expectatives de les persones que usen drogues.
 2. Ampliar i flexibilitzar opcions innovadores de tractament experimentals suportats en evidència.
 3. Garantir horari continu 24 hores de les sales de consum supervisat, accés a Programes d´Intercanvi de Xeringues (PIX) i equips de carrer.
 4. Implementar teràpies de substitució amb heroïna.
 5. Incrementar i optimitzar l’accés a Serveis d’Anàlisis de Substàncies.
 6. Eliminar l’obligatorietat de proves toxicològiques.
 7. Facilitar naloxona precarregada i nasal a persones consumidores d’opiacis, familiars i entorns propers.
 8. Enrobustir el coneixement i accionar vers sobredosis relatives a drogues diferents als opiacis, articulant serveis i protocols per la seva atenció.
 9. Augmentar i diversificar fonts de finançament i partides pressupostàries dirigides a l’atenció de persones que usen drogues.
COL·LECTIUS ESPECÍFICS
 1. Impulsar iniciatives específiques per persones joves, adultes majors, dones, LGBTIQ, treballadores sexuals, amb trastorns de salut mental, diversitat funcional, migrades, sense llar, així com altres col·lectius en situacions de vulnerabilitat.
 2. Aplicar la transversalitat de gènere a les polítiques de drogues i la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.
 3. Establir el principi d’equivalència a l’entorn penitenciari i altres espais de detenció i internament involuntari.
INFORMACIÓ, EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ
 1. Instal·lar plaques commemoratives per les víctimes de la Guerra contra les Drogues, als indrets rellevants de les principals ciutats de Catalunya, començant amb la plaça reial de Barcelona.
 2. Millorar i vigoritzar la recollida, seguiment i difusió de dades respecte les morts per sobredosis a Catalunya, dins un replantejament de les mètriques per monitorar les polítiques de drogues.
 3. Posar en marxa campanyes de prevenció i maneig de sobredosi, dirigides a la població en general que contribueixin a eradicar l’estigma, discriminació i exclusió de les persones que usen drogues.

#NoMésMortsPerSobredosi 

La cita serà el proper 31 d’Agost de les 17h a les 22h

a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Día mundial de la sobredosis 2016 a Catalunya.