barcelona | 31 08 2022

No
Més
Morts
Per Sobredosi

Dia Mundial de Sensibilització vers la sobredosi

El 31 d’Agost commemorem, com cada any, el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Una campanya internacional, celebrada en centenars de ciutats d’arreu del món, amb l’objectiu de reclamar la fi de les sobredosis. Per a recordar, sense estigmes, a lxs companyxs que han quedat enrere; per a reconèixer el dolor dels seus familiars i amics. Per a reivindicar que estem davant una injustícia, que aquestes són morts evitables i que afecten persones de tots els àmbits socials i condicions.

#NOMÉSMORTSPERSOBREDOSI

#STOPMSOBREDOSI

TRIBUT A MORTS PER SOBREDOSI

El Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi és la campanya anual més gran del món per posar fi a la sobredosi, recordar sense estigmes a aquelles persones que han mort i reconèixer el dolor de les seves famílies i amistats.

La campanya sensibilitza sobre una de les pitjors crisis de salut pública del món, i estimula l’acció i el debat sobre la prevenció de la sobredosi basada en l’evidència i sobre les polítiques de drogues, les quals impacten directament en la vida de les persones consumidores de drogues.

MANIFEST

Avui 31 d’agost, Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, volem recordar a aquellxs companyxs que han perdut la vida en mans d’un sistema que exclou i estigmatitza a les persones que usem substàncies. La sobredosi segueix sent una de les principals causes de mort a Europa i Amèrica. Sense anar més lluny, en ple segle XXI, si ens centrem només als Estats Units, hi ha 100.000 morts a l’any. 

Aquestes morts no són fets aïllats, sinó que són conseqüència i responsabilitat d’un sistema que ens destina a una manca de recursos persistent mentre mira cap a un altre costat.

L’estigma, el rebuig social i la criminalització tenen conseqüències devastadores sobre les persones que usen drogues. Deixant aquestes persones en condicions de clandestinitat i marginalitat, es provoquen morts per sobredosi que es poden evitar des de la reducció de danys i essencialment promovent polítiques sobre drogues basades en els drets humans i l’evidència científica contrastada.

Per això:

  • Reclamem a l’Estat unes polítiques que garanteixin el ple accés a la salut de totes les persones que usen drogues i unes condicions econòmiques i socials dignes.
  • Denunciem les estructures que sustenta un sistema classista, racista, patriarcal, lgtbiq+fòbic, capitalista, etc. que incentiva la guerra contra les drogues, és a dir, una guerra contra les persones que usem substàncies.
  • Demanem consciència i coherència col·lectiva per tenir garantit el ple accés als drets humans de les persones que utilitzem substàncies i que es deixi de mirar cap a un altre costat.
  • Recordem a totxs les companyxs que han mort per sobredosis per un sistema injust i cruel que perpetua les desigualtats. En condicions de major vulnerabilitat i violències hi ha una mirada i actuació individual de les problemàtiques, sense cap assumpció col·lectiva i comunitària.
  • Programes de tractament amb heroïna accessibles per totxs.

Manifestem que no volem més morts per sobredosi i que ens volem vives. Ni una veïna menys a cap barri!

CATNPUD | Xarxa Catalana de Persones que Usen Drogues:

ARSU Reus, Asaupam, AUPAM, CatFAC, DonARSU TOT, Metzineres, REMA i XADUD.

El Día Internacional de Sensibilización sobre la Sobredosis es la campaña anual más grande del mundo para poner fin a la sobredosis, recordar sin estigmas a aquellas personas que han muerto y reconocer el dolor de sus familias y amistades.

La campaña sensibiliza sobre una de las peores crisis de salud pública del mundo, y estimula la acción y el debate sobre la prevención de la sobredosis basada en la evidencia y sobre las políticas de drogas, las cuales impactan directamente en la vida de las personas consumidoras de drogas.

MANIFIESTO

Hoy 31 de agosto, Día Internacional de Sensibilización sobre la Sobredosis, queremos recordar a aquellxs compañerxs que han perdido la vida en manos de un sistema que excluye y estigmatiza a las personas que usamos sustancias. La sobredosis sigue siendo una de las principales causas de muerte a Europa y América. Sin ir más lejos, en pleno siglo XXI, si nos centramos solo en los Estados Unidos, hay 100.000 muertes al año.

Estas muertes no son hechos aislados, sino que son consecuencia y responsabilidad de un sistema que nos destina a una carencia de recursos persistente mientras mira hacia otro lado.

El estigma, el rechazo social y la criminalización tienen consecuencias devastadoras sobre las personas que usan drogas. Dejando estas personas en condiciones de clandestinidad y marginalidad, se provocan muertes por sobredosis que se pueden evitar desde la reducción de daños y esencialmente promoviendo políticas sobre drogas basadas en los derechos humanos y la evidencia científica contrastada.

Por eso:

Reclamamos al Estado unas políticas que garanticen el pleno acceso a la salud de todas las personas que usan drogas y unas condiciones económicas y sociales dignas.

Denunciamos las estructuras que sustenta un sistema clasista, racista, patriarcal, lgtbiq+fóbico, capitalista, etc. que incentiva la guerra contra las drogas, es decir, una guerra contra las personas que usamos sustancias.

Pedimos consciencia y coherencia colectiva para tener garantizado el pleno acceso a los derechos humanos de las personas que utilizamos sustancias y que se deje de mirar hacia otro lado.

Recordamos a todxs lxs compañerxs que han muerto por sobredosis por un sistema injusto y cruel que perpetúa las desigualdades. En condiciones de mayor vulnerabilidad y violencias hay una mirada y actuación individual de las problemáticas, sin ninguna asunción colectiva y comunitaria.

Programas de tratamiento con heroína accesibles para todxs.

Manifestamos que no queremos más muertes por sobredosis y que nos queremos vivas. Ni una vecina menos en ningún barrio!

CATNPUD | Red Catalana de Personas que Usan Drogas:

ARSU Reus, Asaupam, AUPAM, CatFAC, DonARSU TOT, Metzineres, REMA y XADUD.

International Overdose Awareness Day is the world’s largest annual campaign to end overdose, remember without stigma those who have died and acknowledge the grief of the family and friends left behind.

The campaign raises awareness of overdose, which is one of the world’s worst public health crises and stimulates action and discussion about evidence-based overdose prevention and drug policy, which directly impacts the lives of people who use drugs.

MANIFESTO

Today, August 31st, International Overdose Awareness Day, we want to remember those colleagues who have lost their lives at the hands of a system that excludes and stigmatizes people who use substances. Overdose continues to be one of the leading causes of death in Europe and America. In fact, in the 21st century in United States there are 100,000 deaths per year.

These deaths are not isolated events but are the consequence and the responsibility of a system that relegates us to a perpetual lack of resources and looks the other way.

Stigma, social rejection, and criminalization have devastating consequences for on people who use drugs. These people are cast aside in conditions of exclusion and marginality, causing deaths from overdose that can be avoided using harm reduction and by promoting drug policies based on human rights and evidence-based practices.

For this reason:

-We demand policies from the State that guarantee all people who use drugs full access to health care and dignified economic and social conditions.

– We denounce the structures that uphold a classist, racist, patriarchal, lgbtqi+phobic, capitalist, etc. system that encourages the war on drugs, which is a war against people who use substances.

We call for a collective, unified awareness to guarantee people who use substances full access to human rights, and a public that no longer looks the other way.

– We remember all our comrades who have died from overdose due to an unjust and cruel system that perpetuates inequalities. In conditions of greater vulnerability and violence, there is a focus on individual action and intervention to problems, without any awareness of the social or community aspect.

– Heroin treatment programs accessible to all.

We declare that we want no more overdose deaths and that we want to be alive. Not one less neighbor in any neighborhood!

CATNPUD | Catalan Network of People who Use Drugs

ARSU Reus, Asaupam, AUPAM, CatFAC, DonARSU TOT, Metzineres, REMA & XADUD.

Dia de Prevenció de la sobredosi 2016

Dia de record a les victimes de sobredosis 2017

Dia de sensibilització vers la sobredosi 2018

2019

2020

2021